Меню

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.
Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Пролетно преобразяване” /наричана по долу за краткост „Играта”/ организирана от „Полина Петрова Ателие” ЕООД, ЕИК: 203271635, седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Кърниградска“ №14 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условие за участие зададено от Организатора, изпълнението на което, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условието; определянето на печелившите участници от Организатора на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във Facebook-страницата на Организатора на уеб-адрес: https://www.facebook.com/PolinaPetrovaAtelier
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 08.03.2017г /начална дата на Играта/ и завършва на 22.03.2017г. /крайна дата на Играта/.

V. НАГРАДИ
5.1.Организаторът предоставя следната награда: рокля по избор.
5.2. Наградата се опеделя на случаен принцип сред участниците чрез томпола и на случаен принцип.
5.3. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. За да получи шанс да спечели една от наградите в играта, е достатъчно в периода на играта по т.4.1., участникът да е
6.1.1 да е качил снимка в Instagram,
6.1.2 да е отбелязал (tag) Polina Petrova Atelier & Boutique (@ppatelier),
6.1.3 да е добавил хаштаг #proletnopreobrazqvane.
6.2. Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принципна 23.03.2017г.,пред свидетели. Тегленето на победителите ще бъде заснето на видео и имената им ще бъдат обявени във Facebook-страницата на Организатора на уеб-адрес:
https://www.facebook.com/PolinaPetrovaAtelier.
6.3. Организаторът полага усилия за осъществяване на контакт с всеки печеливш участник с цел съгласуване на времето, мястото и начина на получаване на наградата, чрез предоставения от участника телефон за контакт при поръчката по т.6.1. При невъзможност на Организатора да се свърже с участника в срок до 15.4.2017след обявяване му за спечелил по реда на т.6.2., той губи правото си да получи наградата. В подобна ситуацияза печеливш се обявява следващия по ред от изтеглените резерви.
6.4. Организаторът се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигурят и предоставят на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, и удостоверение или друг документ, удостоверяащ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица
VІІ. ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИК
7.1. При записване за участие в игратапо т.6.1., всеки от участниците е длъжен да предоставя верни данни относно имената и данните си за контакт. Награда може да получи само участник, който при предаване на наградата се легитимира с валиден документ за самоличност.
7.2. Организаторът има право служебно (по своя инициатива) с всички възможни и позволени от правото технически способи да проверява и установява нарушения на правилата за участие. Организаторът има право да отстрани от участие в играта участник, за който се установи, че не отговаря на условията за участие в играта или е нарушил по-друг начин настоящите правила.
7.3. Организаторът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните даннии се задължава да полага дължимата грижа, като отговаря за защитата на информацията за участниците, станала му известна при и по повод провеждането на Играта, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.
7.4. Участникът предоставя право на Организатора да събира, съхранява и обработва лични му данни по смисъла на Закона за личните данни /включително име, фамилия, имейл и телефон/ за целите на провеждане и администриране на Играта, включително за уведомяване на печелившите участници, както и за рекламни цели на Организатора, в това число за целите на маркетинг и реклама, както и за изпращане на рекламни, търговски и информационни съобщения.
7.5. С участието си Играта, участниците се съгласяват, че:
7.5.1.Организаторът има право по своя преценка, в срок до един месец след края на играта, да използва данните на печелившите участници в аудио, печатни и видеоматериали материали с рекламно-информативен характер, за което не дължи заплащане на участника.
7.5.2. Организаторът или оправомощени от него лица имат право да комуникират с печелившите участници посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта и за период от един месец след края ù.
7.6. Настоящата Игра не е спонсорирана, одобрена, управлявана или свързана с Facebook. Предоставената от участника информация ще бъде използвана единствено за целите на играта и няма да бъде предоставяна на трети лица.
Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уебсайта на Организатора:http://dev.polinapetrova.com/proletno-preobrazyavane/
Настоящите условия са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „Полина Петрова Ателие” ЕООД и влизат в сила на 01.03.2017г.
За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на contact@polinapetrova.com

X

Създайте акаунт, за да ускорите бъдещи каси, да проследявате историята на поръчките и да получавате имейли, отстъпки и специални оферти

Вашите лични данни ще бъдат използвани в подкрепа на вашето преживяване в този уебсайт, за управление на достъпа до вашия акаунт и за други цели, описани в нашата политика за поверителност.

1