Меню

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през https://polinapetrova.com/ – онлайн магазин, собственост на „Полина Петрова Ателие“ ЕООД“, наричан по-надолу за краткост „Сайта“. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между онлайн магазина и Клиента. POLINA PETROVA ATELIER & BOUTIQUE предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазинa стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазинa стоки само след регистрация и изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

POLINA PETROVA ATELIER & BOUTIQUE си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си https://polinapetrova.com/ заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите Общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес info@polinapetrova.com. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и POLINA PETROVA ATELIER & BOUTIQUE, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Полина Петрова Ателие“ ЕООД“ е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 203271635, със седалище и адрес на управление: ГР. СОФИЯ ул. „Кърниградска“ 14, България, предлагащо за продажба стоки посредством on-line магазина https://polinapetrova.com/ и посредством магазин POLINA PETROVA ATELIER & BOUTIQUE, наричано по-надолу за краткост „Фирмата“

https://polinapetrova.com/ e уебсайт за онлайн покупко-продажба на стоки/артикули и услуги, предоставяни през POLINA PETROVA ATELIER & BOUTIQUE онлайн магазин за бутикови дрехи и аксесоари.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

Под “Клиент” се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в https://polinapetrova.com/ и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Фирмата запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

Под ”Клиентски профил” се разбира информация за Клиента (име, фамилия/търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставена от последния при регистрацията му и съхранявана от Фирмата за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от Сайта услуги. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информацията за всички свои заявки за закупуване на стоки през Сайта, да променя паролата си за достъп, да се абонира/съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин на Фирмата.

II.Поръчки/заявки за покупка

За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през сайта артикули, Клиентът може да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) или да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през сайта артикули като Гост. С регистрация или като гост Клиентът трябва да заяви съгласието си с настоящите Общи условия.

Регистрация – Клиентът предоставя на Фирмата следната информация за целите на регистрацията: име, фамилия, телефон, е-mail адрес, адрес. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Фирмата има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с Общите условия – Чрез отбелязване в полето “Прочетох общите условия и се съгласявам с тях.” и натискане на виртуалния бутон “Плащане”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Сайта незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данни на POLINA PETROVA ATELIER & BOUTIQUE и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.

Всяка заявка за покупка от Клиента през сайта, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Подаване на поръчка/заявка за покупка
Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

1. Клиентът, след въвеждане на валидни потребителско име и парола на определените места на Сайта, натиска виртуалния бутон “Вход” и получава достъп до формата/формуляра за подаване на заявки за покупка на предлаганите през сайта артикули;

2. Клиентът, без да въвежда валидни данни за достъп до потребителски профил има достъп до формуляра за подаване на заявки за покупка на предлаганите през сайта артикули.

3. Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката (чрез натискане на виртуален бутон “КУПИ” срещу съответна стока);

4. Клиентът въвежда информация за адреса на доставка;

5. Клиентът избира начина на плащане;

6. Клиентът отбелязва съгласие с общите условия;

7. Заявката за покупка на стока през Сайта се счита за извършена след натискане на бутона “Плащане”.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за POLINA PETROVA ATELIER & BOUTIQUE не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от POLINA PETROVA ATELIER & BOUTIQUE чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на POLINA PETROVA ATELIER & BOUTIQUE, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

III. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове:
най-късно до 20 (двадесет) работни дни – за територията на страната.

POLINA PETROVA ATELIER & BOUTIQUE не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, POLINA PETROVA ATELIER & BOUTIQUE в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. POLINA PETROVA ATELIER & BOUTIQUE ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, POLINA PETROVA ATELIER & BOUTIQUE се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

IV. Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в Сайта са в български левове, с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка.

Цената и разходите за доставката се калкулират автоматично според въведения адрес за доставка и преди натискане на виртуалния бутон “Плащане” и могат да бъдат платени с наложен платеж и дебитна или кредитна карта.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките.

V. Права на клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през Сайта, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор с Фирмата и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София, ул. „Кърниградска“ 14 или на е-mail адрес info@polinapetrova.com. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
-доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
-при транспортирането стоката е била повредена.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до ул. „Кърниградска“ 14, София.

Фирмата е длъжна да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

Фирмата полага грижа информацията в Сайта да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Фирмата не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на фирмата. Фирмата не носи отговорност за непредоставяне на достъп до https://polinapetrova.com/, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Фирмата.

Фирмата не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

Клиентът е длъжен да обезщети Фирмата за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Фирмата и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 16.11.2020 г.

X

Създайте акаунт, за да ускорите бъдещи каси, да проследявате историята на поръчките и да получавате имейли, отстъпки и специални оферти

Вашите лични данни ще бъдат използвани в подкрепа на вашето преживяване в този уебсайт, за управление на достъпа до вашия акаунт и за други цели, описани в нашата политика за поверителност.

1